Happy 241st birthday U.S. marine

Happy Birthday to some of America's best and bravest.