Birthdays Nov. 12, 2018

Happy birthday!
Published: 8:10 AM CST November 12, 2018
Updated: 2:10 AM CST November 12, 2018